Hantering av personuppgifter

Accept Försäkringar (Publ) ansvarar för dina personuppgifter. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna beräkna premien på våra försäkringar. Vidare använder vi dina uppgifter för marknadsföringssyften, statistik och skadereglering samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag och andra författningar, exempelvis Försäkringsrörelselagen. Uppgifterna lämnar du företrädesvis själv, men med hjälp av ditt personnummer hämtar vi uppgifter från offentliga registerkällor om var du är bosatt. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till sådana tredje parter som Accept Försäkringsaktiebolag (Publ) samarbetar med, exempelvis IT-leverantörer. Vill du inte lämna ditt personnummer kontakta vår kundservice för en prisuppskattning, telefon: 08-629 24 90

Vid frågor och funderingar kring användandet av dina personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@accept.se eller via vanlig post på adress Dataskyddsombud, ACCEPT, Gustavslundsvägen 147, 167 51 Bromma. Du kan när som helt begära att dina personuppgifter ändras eller raderas, eller be om ett registerutdrag för att få reda på vilka personuppgifter vi har om dig. En sådan begäran ska ställas skriftligen till ACCEPT, Gustavslundsvägen 147, 167 51 Bromma. Märk kuvertet med ”Registerutdrag”.