Integritetspolicy – Vårt åtagande att skydda dina data

Vi värnar om din integritet

Accept Försäkringar (publ) (“Accept”) värnar om din integritet. Nedan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Accepts integritetspolicy (“Integritetspolicyn”) tillämpas för alla personuppgifter (definierade nedan) som vi behandlar, oavsett hur dessa samlats in eller tillhandahållits oss.

Om du inte kan eller vill delge oss sådan personlig information som vi behöver kan det vara omöjligt för oss att tillhandahålla den information eller de tjänster som du efterfrågat. Accept kommer aldrig använda dina personuppgifter för andra ändamål än att kunna tillhandahålla dig den information du begärt om våra tjänster eller som behövs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som försäkringstagare eller våra rättsliga förpliktelser i övrigt.

Personuppgifter

Personuppgifter” är uppgifter eller delar av uppgifter som kan medföra att en fysisk person som är i livet direkt eller indirekt kan identifieras. Även foton och ljudupptagningar avseende individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi hämtar in personuppgifter på flera olika sätt:

  • Direkt från dig: I samband med att du tecknar avtal med oss eller i samband med andra kontakter med vår kundtjänst. Det kan ske via webbformulär, e-post, chatt, ansökningar på papper och telefonsamtal som spelas in.
  • När du besöker vår hemsida: Vi kan också samla in information om din användning av våra tjänster via din webbläsare för att spåra aktivitet på vår webbplats. Dessutom identifieras och loggas en IP-adress automatiskt i våra serverloggfiler när du besöker webbplatsen, tillsammans med tidpunkten för besöket och vilka sidor som besöktes. Dessa uppgifter lagras och används endast tillsammans med andra personuppgifter som du har lämnat om du har gett ditt samtycke till att göra det. Du kan läsa mer om insamlingen av din IP adress och övriga frågor kring vår cookie hantering i vår Cookie policy.  För detaljerad information om de cookies vi använder och de ändamål för vilka vi använder dem, se vår Cookie policy.
  • Från offentliga registerkällor: Vi inhämtar även personuppgifter (exempelvis adressuppgifter) löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register.
  • Från samarbetspartners: Våra samarbetspartners kan tillhandahålla oss personuppgifter innan, medan och efter det att du är försäkrad hos oss.

Hur använder vi personuppgifter?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera försäkringsavtal samt inför avtal för att kunna avge offerter och hantera ansökningar. Vi använder uppgifterna för att beräkna premien på våra försäkringar samt för vår skadereglering och övrig försäkringsadministration och kundservice. Vissa uppgifter kan vi behöva behandla för att förebygga, utreda och avvärja bedrägerier. Vidare kan vi behöva göra kontroller i offentliga register av dina uppgifter för marknadsföringssyften och statistik samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag och andra författningar, exempelvis Försäkringsrörelselagen.

Hur delar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till sådana tredje parter som Accept samarbetar med, exempelvis IT-leverantörer eller konsulter som stödjer oss i vår verksamhet. Det är dock alltid Accept som ansvarar för de personuppgifter vi hämtat in om dig inom ramen för försäkringsavtalet och vi säkerställer genom biträdesavtal att tredje parter upprätthåller den skyddsnivå som vi åtagit oss gentemot dig som kund.

Därutöver lämnar vi endast ut dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt av legala eller regulatoriska skäl i samband med begäran från myndigheter eller domstolar.

Rättslig grund för att samla in och hantera dina personuppgifter

Fullgörande av avtal

Vi baserar i första hand vår rätt att samla in och använda dina personuppgifter på behovet av att göra det för att kunna ge dig den information och de tjänster som är nödvändiga för att uppfylla våra försäkringsförpliktelser gentemot dig.

Rättslig förpliktelse

I vissa fall kan behandlingen av dina personuppgifter vara nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Berättigat intresse

I mer sällsynta fall genomför vi behandling för att den bedömts nödvändig för att tillgodose vårt eller annan parts berättigade intresse, till exempel vårt berättigade intresse av att utveckla och anpassa vårt erbjudande till dig, marknadsföring, intresset att förhindra försäkringsbedrägerier etc. Dessa behandlingar utförs dock bara under förutsättning att sådant berättigat intresse väger tyngre än dina och andras intresse av skydd för den personliga integriteten.

Samtycke

När den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke innebär det att du måste ge oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket och om en viss behandling utförts med stöd av samtycket kommer vi inte längre kunna slutföra behandlingen. Ett återkallande påverkar inte den rätt Accept haft att utföra åtgärder så länge samtycke funnits.

I vissa fall kan vi behöva samla in känsliga uppgifter, såsom hälsouppgifter. Om behandlingen inte är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla dessa uppgifter.

Rättsliga anspråk

Behandlingen kan även ske av oss om det är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i samband med tvister och andra förfaranden, exempelvis regressanspråk.

Säkerhet

Vi använder lämpliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att hålla personuppgifterna under vår kontroll korrekta och uppdaterade, samt för att skydda personuppgifterna mot obehörig eller olaglig behandling och oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada av personuppgifterna.

Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker, vänligen meddela oss omgående om problemet via de vägar som anges under Kontakta oss.

Tredje parts webbsidor m.m.

Införandet av en länk till Accept på annan parts webbplats innebär inte godkännande av den länkade webbplatsen av oss.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt utifrån det syfte som uppgifterna samlats in för.

Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består, annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter i högst tio år utöver innevarande år med hänsyn till regler om preskription.

Uppgifter som enbart behandlas för marknadsföringsändamål och som inte leder till avtal sparas normalt som längst sex månader.

Känsliga personuppgifter

Vi kan samla in och använda känsliga personuppgifter om ditt hälsotillstånd som är nödvändiga för att uppfylla våra försäkringsförpliktelser gentemot dig eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter som en normal del av vår verksamhet. Vi strävar inte i allmänhet efter att samla in några känsliga personuppgifter relaterade till ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös åskådning, kriminell bakgrund eller medlemskap i fackförening. I vissa situationer kan detta dock vara nödvändigt (till exempel för att ge dig tjänsterna i förhållande till din försäkring). Vi kommer att se till att vi får ditt uttryckliga samtycke till sådan behandling och att vi behandlar denna information på ett säkert sätt.

Vill du inte lämna ditt personnummer kontakta vår kundservice för en prisuppskattning, telefon: 08-629 24 90

Förändringar av Integritetspolicyn

Vår integritetspolicy kan ändras från tid till annan. Vi kommer inte att minska dina rättigheter enligt denna integritetspolicy utan att först informera dig. Vi kommer att publicera eventuella ändringar av integritetspolicyn på denna sida och innan vi genomför några sådana ändringar kommer vi meddela detta på en framträdande plats. När det krävs enligt lag kommer vi även att söka ditt föregående samtycke till eventuella ändringar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, eller har tillgång till, om dig (registerutdrag).

Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som du själv har tillhandahållit och som Accept behandlar elektroniskt, genom en elektronisk kopia. Du kan även begära att den elektroniska kopian ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt. (”dataportabilitet”) Ansökan om dataportabilitet kan göras på samma sätt som ansökan om registerutdrag. Se nedan i avsnittet Kontakta oss.

Du har rätt att invända mot sådan behandling av uppgifter som grundar sig på berättigat intresse. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring.

Accept är skyldig att ha korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse eller komplettering av dessa.

Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in (”rätten att bli bortglömd”).

Kontakta oss

Om du önskar ett registerutdrag för att få reda på vilka personuppgifter vi har om dig eller om du har andra frågor kring användandet av dina personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@accept.se eller via vanlig post på adress Dataskyddsombud, ACCEPT, Gustavslundsvägen 147, 167 51 Bromma.

Om du har klagomål gällande vår hantering av dina personuppgifter så kan du även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.